Boite à outils

Het Marais de Sonneville in Wandignies-Hamage

  

 

Het Marais de Sonneville in Wandignies-Hamage heeft een oppervlak van 11 hectare en is een van de best bewaarde natte graslanden van de Scheldevlakte. Het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut heeft dit gebied in 2001 gekocht met als doel het bijzondere natuur- en landschapserfgoed in stand te houden door het te beheren volgens een traditionele methode,  met name door middel van grazers.

 

De moerasachtige weiden van de Scheldevlakte werden vroeger benut om het vee te weiden of door te maaien. Het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut wil deze traditie voortzetten. Onze regionale erfgoed beschikt niet meer over een ras dat geschikt is voor zeer vochtige omgevingen. Daarom is het beheer geïnspireerd op ervaringen in de Indre en de Gironde met runderen van het ras Aurore et St Girons. Dit ras heeft aangetoond zich gemakkelijk in vochtige gebieden te kunnen handhaven. De Aure et St Girons-runderen (ofwel ‘Casta’) hebben genoeg aan een relatief arm en weinig smakelijk dieet. Bovendien is hun vlees van hoge kwaliteit.

 

 

Het park combineert het behoud van natuurlijke rijkdommen met het ontwikkelen van een landbouw die het milieu respecteert.

 

De Casta grazen van eind april tot begin november en hebben zich probleemloos aan de omstandigheden in de weiden aangepast. Sinds 1996 zijn meer dan 25 kalveren geboren, wat een veehouder een inkomen biedt. De komende jaren zal de verworven ervaring worden gebruikt en zal aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het vlees.

 

 

Om alle milieus in het Marais de Sonneville in stand te houden, voert het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut ook andere beheeractiviteiten uit: traditioneel onderhoud van de wilgen, onderhouden van het historische hydraulische netwerk, maaien van de rietlanden enz.

 

 

 Lézard vivipare
 

Uit de ecologische follow-up die sinds 1996 in het gebied wordt uitgevoerd, blijkt dat het huidige beheer en met name de begrazing door de Casta de natuurlijke habitats in stand houden en ontwikkelen. Daardoor zijn tegenwoordig maar liefst 170 plantensoorten in het gebied aanwezig.  

 

 

   Het Marais de Sonneville bestaat uit een mozaïek van vrij lage weidevegetatie, hoge moerasvegetatie (zegge, rus, riet) en watervegetatie (wedden, drainagegreppels, oude jachtplas). Deze rijkdom wordt op Europees niveau erkend, zoals blijkt uit het feit dat het gebied onderdeel is van het Natura 2000-netwerk.

 

 

 Apium

Meer weten over de biodiversiteit van het Marais de Sonneville

Interactive maps

Le saviez-vous?